Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mister Barish Nederland B.V.

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Identiteit van de verkoper
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - De prijs
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Conformiteit en garantie
Artikel 8 - Levering en uitvoering
Artikel 9 - Overmacht
Artikel 10 - Intellectuele eigendom
Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen
Artikel 12 - Abonnement(en)

 

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

misterbarish.com, misterbarish.be, shop.misterbarish.be, shop.misterbarish.nl en misterbarish.nl

Vestigingsadres
Spiegelgracht 20A
1017 JR Amsterdam
Nederland

E-mail: hello@misterbarish.com

Telefoon voor Nederland: +31 20 808 62 61
Telefoon België: +32 3 555 70 50

Btw-nummer: NL862364589B01
KVK nummer: 82173575

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 - Ons Aanbod en jouw bestelling

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Paypal, Bancontact en Ideal. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: bezorging op je gekozen adres. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop ‘Bestellen'. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of, bij diensten, het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen.

 

Binnen de 3 tot 5 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Nadat je aanspraak hebt gemaakt op je herroepingsrecht, ben je alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een fysieke winkel zou doen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening.

Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.

Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het het Europees modelformulier voor Herroeping gebruiken en dit opsturen naar hello@misterbarish.com of Spiegelgracht 20A, 1017 JR Amsterdam, Nederland. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Dienstenovereenkomsten zijn na volledige uitvoering van de dienst uitgesloten van het het herroepingsrecht, maar alleen als: de uitvoering van de dienst is begonnen met je uitdrukkelijke voorafgaande instemming.

Artikel 5 - De prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Verzenden is kosteloos vanaf het aangegeven bedrag.

Artikel 6 - Betaling

Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. De betaling wordt verwerkt door Mollie.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Soms biedt Mister Barish of haar leverancier een langere of uitgebreidere garantie dan de wettelijke minimumgarantie van 2 jaar, dit is een commerciële garantie. De commerciële garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke minimumgarantie. Als er een commerciële garantie wordt aangeboden verschilt deze per product. De eigenschappen van de commerciële garantie staan vermeld op de webpagina van het product en het garantiebewijs. Mister Barish is verantwoordelijk voor de afhandeling van de commerciële garantie, tenzij op de webpagina van het product anders staat vermeld. Commerciële garanties gelden voor België en voor de termijn die op de webpagina van het product staat.

Specifiek voor JURA koffiemachines is de garantie 25 maanden garantie als het gaat om een particuliere aankoop. Als de koffiemachine wordt aangekocht door vennootschap dan is de garantie 12 maanden, ook bij de actie 2+1 jaar garantie. Dit komt overeen met de garantievoorwaarden van JURA.

Bij 2+1 jaar garantie zijn in de laatste 11 maanden de transportkosten voor eigen rekening. Dit zijn de transportkosten voor het ophalen en terugbrengen met Dynalogic in een beveiligde flightcase.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 30 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na je melding.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via hello@misterbarish.com , telefoonnummer Nederland: +31 20 808 62 61 of België: +32 3 555 70 50, of per brief gericht aan: Mister Barish Nederland B.V. Spiegelgracht 20A, 1017 JR Amsterdam, Nederland. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.

Artikel 12 - Abonnement(en)

Het aanbod is vrijblijvend. Mister Barish is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Mister Barish behoudt zich het recht voor prijzen te verhogen indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Dit wordt altijd gecommuniceerd naar de klant.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Mister Barish kan niet garanderen dat de verpakkingsmaterialen van de koffie gedurende de looptijd van de overeenkomst hetzelfde blijven.

Bestellingen worden direct via de website, via het webformulier of via e-mail gedaan. Met het doen van de bestelling verklaart de klant akkoord de gaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Mister Barish verstuurt een bevestigingsemail naar aanleiding van een bestelling.
Mister Barish behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met de klant een geschil bestaat, ongeacht de aard of het ontstaan daarvan.

Beschikbaarheid
De abonnementen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Mocht een bestelling niet leverbaar zijn dan neemt Mister Barish daarvoor contact op met de klant. 

Levering
Volgens de aangevraagd leveringsfrequentie wordt op de facturatied ag een bestelling gemaakt. Deze bestelling wordt dezelfde dag of de eerstvolgende werkdag verzonden. 

Betalingen
Bij het afsluiten van je abonnement betaal je de eerste levering. Bij deze transactie geef je meteen toestemming aan Mister Barish om bij volgende leveringen via automatische incasso het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Van een abonnement wordt automatisch een bestelling gemaakt, op het moment dat de bestelling wordt aangemaakt , wordt het gehele bedrag in één keer gefactureerd en geïncasseerd.

Abonnement annuleren of aanpassen
Je kiest in principe voor een abonnement voor onbepaalde tijd. Je kunt ten alle tijden je abonnement stopzetten, wijzigen of pauzer, maar wel minimaal 3 dagen voor de eerstvolgende levering. Dit om te voorkomen dat je bestelling al in productie is genomen, of al op de post is gedaan.

Ontbinding
Bij ieder verzuim van de klant heeft Mister Barish de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de klant gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mailadres van de klant verstaan.